Syndicus

Ben je op zoek naar een Syndicus of wil je veranderen van Syndicus dan zit je hier goed. Bent u de hoge beheerskosten van uw syndicus beu ? Vindt u ook dat uw syndicus u geen aangepaste service biedt voor uw kleine mede-eigendom ? U wenst de overstap te maken en van syndicus te veranderen maar weet niet hoe dit aan te pakken ?

U wenst van syndicus te veranderen?

  1. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de mede-eigenaars.
  2. Een buitengewone Algemene Vergadering van de mede-eigenaars die zich over de huidige syndicus kan uitspreken en hem ontslaan.
  3. De vrederechter kan ook de syndicus ontslaan en een nieuwe voorlopige syndicus benoemen.

Hoe nieuwe syndicus kiezen?

5 tips voor het kiezen van een nieuwe syndicus voor uw gebouw.
  1. Informeer u vooraf. Een goede voorbereiding is het halve werk, luidt het gekende spreekwoord. ..
  2. Omschrijf uw verwachtingen van de syndicus. …
  3. Maak een afspraak voor een plaatsbezoek. …
  4. Vergelijken van syndic offertes. …
  5. Kies voor maximale ontzorging.

De syndicus van onze VME wil zijn contract voortijdig beëindigen.

Hij wil daartoe een extra algemene vergadering organiseren. Hoeveel tijd moet de syndicus onze VME geven om een geschikte nieuwe syndicus aan te stellen?

Vastgoed-expert en makelaar syndicus.seobureau.be geeft volgend antwoord: “De syndicus is volgende de wet op de mede-eigendom verplicht een overeenkomst af te sluiten met de VME. Partijen zijn vrij te bepalen wat zij wensen opgenomen te zien in deze overeenkomst zoals, aanstelling syndicus, duur van het mandaat, bijhouden dossiers, de vergoedingen, de formaliteiten bij het begin en het einde van het mandaat, openen van de rekeningen…”

“Meestal wordt het mandaat afgesloten voor een bepaalde duur. Het mandaat mag de duur van 3 jaar niet overschrijden. Het mandaat kan slechts vernieuwd worden mits uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Stilzwijgende vernieuwing van het mandaat kan bijgevolg niet.”

De syndicus is mijn inziens gebonden aan de termijn bepaald in het contract.

Slechts op het einde van zij mandaat kan hij deze beëindigen door zich niet meer verkiesbaar te stellen op de algemene vergadering. De syndicus doet er dan best aan toe drie uitgebreide offertes te vragen bij collega syndici, waarin hij hen ook vraagt naar hun opleiding, referenties en contract-voorwaarden. Deze legt hij dan voor op de volgenden algemene vergadering, die beslist over de aanstelling van de nieuwe syndicus. De algemene vergadering kan ook beslissen dat de kandidaat die zij voorgesteld hebben zich voorstelt op een extra algemene vergadering.”

“Mijn inziens kan de syndicus de overeenkomst niet vroegtijdig opzeggen, tenzij dit in de overeenkomst bepaald is. De syndicus die dit wel wenst te doen, dient een bijkomende algemene vergadering te beleggen met als agendapunt ontslag syndicus + aanstellen nieuwe syndicus. Voor deze bijkomende algemene vergadering kan de syndicus geen vergoeding vragen daar hij deze zelf heeft uitgelokt. De syndicus doet er ook best aan toe de reden voor zijn ontslag op te geven en deze op te nemen in het verslag van deze algemene vergadering. Heeft de syndicus offertes bekomen van collega syndici dan kan hij deze voorleggen aan de algemene vergadering. Heeft hij dit niet gedaan dan zal de algemene vergadering op zoek moeten gaan naar een nieuwe syndicus. De syndicus dient aan de algemene vergadering de tijd te geven om een nieuwe syndicus te zoeken. Een redelijke termijn is mijn inziens drie maand.”

“De syndicus zou mijn inziens ook een vroegtijdig einde aan zijn mandaat kunnen stellen indien de relaties met de mede-eigenaars dermate verzuurd zijn dat verdere samenwerking niet meer mogelijk is.